අපගේ මූල්‍ය තොරතුරු සහ මූලික කාර්‍ය්‍යසාධන දර්ශකයන් (KPIs)

වාර්ෂික වාර්ථා

PMF වාර්ෂික වාර්ථාව 2020-2021

අර්‍ධ වාර්ෂික වාර්ථා

PMF අර්‍ධ වාර්ෂික වාර්තා 2021 September 30

මූලික කාර්‍ය්‍යසාධන දර්ශක

KPI As At 31st March 2021

ත්‍රෛයි මාසික වාර්ථා

People’s Merchant Finance PLC quarterly accounts 4th quarter 2021-2022

ණය ශ්‍රේණිගත වාර්ථා

Credit Rating Report 2021
වාර්ෂිකවාර්ථා අර්‍ධ වාර්ෂිකවාර්ථා ත්‍රෛයි මාසිකවාර්ථා මූලික කාර්‍ය්‍යසාධන දර්ශක ණය ශ්‍රේණිගතවාර්ථා

පුවත්

ස්ථාවර තැන්පත් ගණක යන්ත්‍රය

මාසික/වාර්ෂික ස්ථාවර තැන්පත් ගණක යන්ත්‍රයවර්‍තමාන තැන්පත් පොලි ප්‍රතිශතය:

RS: ............

තැන්පත් මුදල

Maturity deposit amount:

RS: ............

RS: ............

*කොන්දේසි අදාළවේ

කල්බදු ණය ගණක යන්ත්‍රය

කල්බදු ණය සහ කුලී පිට ගැණුම්
කල්බදු ණය මුදල:

RS: ............

*කොන්දේසි අදාළවේ

පීපල්ස් මචන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබගේ ව්‍යාපාරික ධනයේ, අඛණ්ඩ වර්ධනයක් සඳහා අගය එකතු කිරීමේ විසඳුම් රාශියක් සළසා දීමට, වසර 38 කට අධික කාලයක පුළුල් පළපුරුද්දක් සමග පීපල්ස් මචන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සීයට ශක්තිය ඇත. සියල්ලන් හඹායන මානුෂීය ආභාෂයක් සහිත ව්‍යාපාරික නිපුණත්වයකින් යුතු, ගුණාත්මක බවින් උසස්, එකිනෙක ව්‍යාපාර සඳහා එයටම ආවේණික වූ විශේෂ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන මූල්‍යමය විසඳුම් සළසන ආයතනයක් වීම.

මාර්ගගත විමසීම්

අද අප හා සම්බන්ධ වන්න

    අප අමතන්න